September 7, 2004 9:56 PM

Happy birthday, Buddy Holly!